ALGEMENE VOORWAARDEN GOBOLATENMAKEN.NL

De Oude Ros 14  –  5388PM Nistelrode

KvK 16078254  –  BTW NL001 760 648 B64

Download hier de algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan GOBOLATENMAKEN.NL aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomsten ter zake huur en verhuur, door, gevestigd te Nistelrode, aangegaan.  2. De overeenkomst komt tot stand doordat de koper/huurder/opdrachtgever (nader te noemen ”de klant”) het aanbod van GOBOLATENMAKEN.NL mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie van het aanbod van GOBOLATENMAKEN.NL inzake koop/verkoop/verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst. 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen GOBOLATENMAKEN.NL en de klant zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. GOBOLATENMAKEN.NL aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door GOBOLATENMAKEN.NL zijn geaccepteerd. 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van GOBOLATENMAKEN.NL onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van GOBOLATENMAKEN.NL strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 3. Algemene voorwaarden worden slechts door GOBOLATENMAKEN.NL aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van GOBOLATENMAKEN.NL .

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van GOBOLATENMAKEN.NL , en zijn uitgedrukt in euro`s, exclusief omzetbelasting. 3. Gegevens in drukwerken en/of website verstrekt door GOBOLATENMAKEN.NL zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden GOBOLATENMAKEN.NL niet.

Artikel 4. Duur van de huurovereenkomst

 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5. Afspraken                                                                                                                                   Afspraken of overeenkomsten met al dan niet in dienst van GOBOLATENMAKEN.NL zijnde personen binden GOBOLATENMAKEN.NL niet, tenzij ze door GOBOLATENMAKEN.NL  schriftelijk zijn bevestigd. Zodanige door GOBOLATENMAKEN.NL in te schakelen personen hebben niet de bevoegdheid GOBOLATENMAKEN.NL te binden aan contractpartijen en/of derden, indien GOBOLATENMAKEN.NL zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorgdraagt.

Artikel 6. Overeenkomst

 1. De overeenkomst van koop/huur/opdracht wordt pas bindend voor GOBOLATENMAKEN.NL door zijn schriftelijke bevestiging. 2. De klant dient zich jegens GOBOLATENMAKEN.NL te legitimeren middels een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. In geval van huur door een rechtspersoon dient degene die namens zodanige rechtspersoon de gehuurde zaken komt ophalen zich eveneens aldus te identificeren en tevens voorzien te zijn van een door die rechtspersoon bevoegdelijk afgegeven volmacht/lastgeving. 3. Elke met GOBOLATENMAKEN.NL aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de klant zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, dit in de gevallen waarin niet als hoofdregel, op de voet van artikel 30 van deze voorwaarden, contante betaling wordt gevraagd. 4. Aan gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, maten, kleur, prijs, etc., alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door GOBOLATENMAKEN.NL bij de aanbieding verstrekt, zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen.

Artikel 7. Waarborgsom

 1. In geval van huur/verhuur is huurder verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan GOBOLATENMAKEN.NL desgewenst een door hem vast te stellen waarborgsom te betalen. 2. GOBOLATENMAKEN.NL behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom. Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van noodzakelijk gebleken reparatie, noodzakelijk gebleken reiniging van de gehuurde zaken, zomede alle overige voor rekening van huurder komende kosten. 3. GOBOLATENMAKEN.NL is verplicht de waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens GOBOLATENMAKEN.NL heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig. GOBOLATENMAKEN.NL wordt door deze prijslijsten en reclamematerialen in principe niet gebonden. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend. 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze in de overeengekomen prijs worden doorberekend. 4. Prijzen en levering van producten en diensten kunnen zonder voorafgaande opgave worden gewijzigd. Fouten worden gecorrigeerd na ontdekking, GOBOLATENMAKEN.NL heeft het recht om elke aanbieding te herroepen en elke fout, onnauwkeurigheid of nalatigheid te corrigeren ook na een geplaatste order, orderbevestiging of reeds betaalde opdracht. 5. Indien de prijsstijging meer dan 2 % bedraagt ter zake de overeengekomen koopsom, heeft GOBOLATENMAKEN.NL het recht deze verhoging in de koopsom door te voeren. Koper heeft de verplichting deze verhoging zonder meer te betalen.

Artikel 9. Gedeeltelijke levering/levering en terugbezorging

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 30. 2. De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij GOBOLATENMAKEN.NL op te halen (en wel op de eerste dag van de overeengekomen huurperiode vanaf 12.00 uur) en deze bij het einde van de huurovereenkomst aan het adres van GOBOLATENMAKEN.NL te retourneren (voor 12.00 uur). 3. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk overeenkomen dat GOBOLATENMAKEN.NL zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten. In dat geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde op kosten en voor risico van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder kosten zijn o.m., doch niet uitsluitend, te begrijpen de transportkosten per kilometer en parkeerkosten. 4. Indien de huurder niet in staat is zelf de van GOBOLATENMAKEN.NL gehuurde zaken aan hem te retourneren, is GOBOLATENMAKEN.NL gerechtigd die zaken zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die zaken geheel voor rekening en risico komen van huurder. 5. Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan GOBOLATENMAKEN.NL een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van GOBOLATENMAKEN.NL op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, bestaan in het vergoeden van schade aan GOBOLATENMAKEN.NL , die deze lijdt, doordat specialistische apparatuur, die GOBOLATENMAKEN.NL aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze bij GOBOLATENMAKEN.NL wordt terugbezorgd, waardoor GOBOLATENMAKEN.NL zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie GOBOLATENMAKEN.NL zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze.

Artikel 10. Leveringstermijnen

 1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door GOBOLATENMAKEN.NL bij benadering aangegeven. GOBOLATENMAKEN.NL kan niet instaan voor levering van gekochte/verhuurde zaken op een exact tijdstip. 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor GOBOLATENMAKEN.NL zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is GOBOLATENMAKEN.NL ter zake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van opzet of grove schuld. 3. Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de klant zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11. Personeel van GOBOLATENMAKEN.NL

Indien de klant bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de verkochte/gehuurde zaken gebruik maakt van de diensten van al dan niet in dienst van GOBOLATENMAKEN.NL zijnde personen, worden deze personen geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de klant. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van die personen onder verantwoordelijkheid van de klant zoals hiervoor bedoeld, is klant tegenover GOBOLATENMAKEN.NL eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop de klant bij GOBOLATENMAKEN.NL doende is om met behulp van al dan niet in dienst van GOBOLATENMAKEN.NL zijnde personen zaken in/uit de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met GOBOLATENMAKEN.NL nog worden getekend.

 

 

Artikel 12. Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend. Emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in relatie tot de te leveren apparatuur is ter beoordeling van GOBOLATENMAKEN.NL .

Artikel 13. Aanbetaling

 1. GOBOLATENMAKEN.NL is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen, in de gevallen waarin bij wijze van uitzondering niet op de voet van artikel 30 contante betaling wordt gevraagd. Als regel is GOBOLATENMAKEN.NL gerechtigd bij levering/afgifte direct contante betaling te verlangen. 2. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen zijdens GOBOLATENMAKEN.NL de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de klant het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde koop-/huursom.

Artikel 14. Verzending

De verzending geschiedt op de wijze als door GOBOLATENMAKEN.NL aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, kopers/huurders/opdrachtgevers, rekening.

Artikel 15. Meer- en minderwerk

 1. GOBOLATENMAKEN.NL behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 3. Door GOBOLATENMAKEN.NL te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door GOBOLATENMAKEN.NL van de gesloten overeenkomst, mogen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de klant extra door GOBOLATENMAKEN.NL in rekening gebracht. 2. Door de klant, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan GOBOLATENMAKEN.NL ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant. 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door GOBOLATENMAKEN.NL buiten zijn verantwoordelijkheid en ook buiten zijn risico wordt overschreden.

Artikel 17. Annuleren

 1. Annulering van een gesloten huurovereenkomst door de huurder kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 2. Ingeval van annulering door de huurder is de huurder aan GOBOLATENMAKEN.NL verschuldigd: + 60% van het overeengekomen huurbedrag bij annulering in de periode gelegen binnen 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde huurtermijn; + 30% van het overeengekomen huurbedrag bij annulering in de daarvoor gelegen periode. 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behoudt GOBOLATENMAKEN.NL zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, met eventueel aanvullende schadevergoeding, dan wel, in geval van ontbinding van de overeenkomst, vervangende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Reclame/controle op goede staat van de zaken

 1. De klant is verplicht terstond na de levering/in ontvangst name van de gekochte/gehuurde zaken deze grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient klant GOBOLATENMAKEN.NL terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 2. De huurder dient tevens te allen tijde de gehuurde zaken bij in ontvangstname terstond te controleren op volledigheid. Door het “voor ontvangst” ondertekenen van de pakbon of huurovereenkomst verklaart huurder uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. 3. Indien de koper niet binnen acht dagen na de dag van de levering GOBOLATENMAKEN.NL schriftelijk wijst op de gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin de gekochte zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 4. GOBOLATENMAKEN.NL dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 5. Indien de reclame naar het oordeel van GOBOLATENMAKEN.NL juist is, zal GOBOLATENMAKEN.NL de geleverde/verhuurde zaken gratis vervangen na ontvangst daarvan in de originele toestand. GOBOLATENMAKEN.NL is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

Artikel 19. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder: – de gehuurde zaken uitsluitend mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd zijn; – de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn medegedeeld en/of overhandigd, behandelen; huurder wordt geacht voldoende bekend te zijn met de werking van de gehuurde zaken; – geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen; – GOBOLATENMAKEN.NL te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen; – aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en GOBOLATENMAKEN.NL moeten vrijwaren; – de gehuurde zaken niet aan derden mogen onderverhuren of anderszins ter beschikking stellen; – de gehuurde zaken uitsluitend mogen gebruiken op het overeengekomen adres; – de gehuurde zaken deugdelijk dienen te verzekeren; – de gehuurde zaken tijdig, in ongeschonden staat, schoon en behoorlijk verpakt aan GOBOLATENMAKEN.NL retourneren, inclusief de eventueel meegeleverde flightcases en/of transportkarren.

Artikel 20. Reparatie/schoonmaak

Indien reparaties en/of schoonmaak noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage/normaal gebruik kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de koper/huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 18 door huurder de zaken op goede staat bij in ontvangstname zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan GOBOLATENMAKEN.NL en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect/vuil raken van de zaken, indien geen sprake is van normaal gebruik, voor rekening en risico van de huurder komt. Met andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom, doch zijn niet beperkt tot dat bedrag.

 

Artikel 21. Verzekering

 1. De huurder draagt te allen tijde het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor de schade aan c.q. verlies van de gehuurde zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan. 2. De huurder dient de gehuurde zaken gedurende de huurperiode te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc. 3. Op eerste verzoek van GOBOLATENMAKEN.NL dient de huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt. 4. Indien op eerste verzoek van GOBOLATENMAKEN.NL geen inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is GOBOLATENMAKEN.NL gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder wel verschuldigd zullen zijn. Het is in dat geval immers huurder die tekortschiet in zijn verplichtingen jegens GOBOLATENMAKEN.NL op het punt van het in verzekering nemen van de van GOBOLATENMAKEN.NL gehuurde zaken. 5. De koper die zaken van GOBOLATENMAKEN.NL heeft gekocht, ten aanzien van welke zaken GOBOLATENMAKEN.NL zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden, derhalve zaken die niet volledig contant door koper zijn betaald, dient koper eveneens voor deugdelijke verzekering zorg te dragen. Desgewenst dient deze koper aan GOBOLATENMAKEN.NL bewijs van verzekering ten aanzien van deze zaken te leveren. Wordt dat bewijs desgewenst niet geleverd, dan komt de overeenkomst niet tot stand c.q. kan zij door GOBOLATENMAKEN.NL worden ontbonden. Koper blijft dan wel aansprakelijk voor door GOBOLATENMAKEN.NL geleden c.q. te lijden schade. 6. GOBOLATENMAKEN.NL heeft haar bedrijfsmiddelen verzekerd. De betreffende verzekeringsovereenkomst is van aanvullende aard en komt nimmer in de plaats van de (verzekerings)verplichtingen van de klant. In het kader van de door GOBOLATENMAKEN.NL gesloten verzekeringsovereenkomst gelden de nodige beperkende voorwaarden/uitsluitingen. Zo dient voor dekking tijdens verblijf van haar goederen op een verhuurlocatie het betreffende pand voorzien te zijn van preventieve maatregelen zijnde bouwkundig ten minste Bn en elektronisch tenminste Es. Het maximum verzekerd bedrag beloopt alsdan € 50.000,– en is uitsluitend van kracht indien en voor zover de door huurder afgesloten verzekering geen of onvoldoende dekking biedt. Er gelden nog andere beperkende voorwaarden/uitsluitingen, terwijl er bij dekking steeds een eigen risico geldt. Een afschrift van de volledige en actuele verzekeringsvoorwaarden kan door de klant bij GOBOLATENMAKEN.NL worden opgevraagd.

Artikel 22. Schade en gebreken

 1. De huurder is aansprakelijk voor elke schade /verlies/ gebrek aan het gehuurde en dient deze onmiddellijk aan GOBOLATENMAKEN.NL te melden. Zonder toestemming van GOBOLATENMAKEN.NL mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Een zelfde aansprakelijkheid c.q. verplichting tot melding bestaat voor de koper die zaken van GOBOLATENMAKEN.NL heeft gekocht, ten aanzien waarvan GOBOLATENMAKEN.NL zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden. 2. In geval van diefstal, verlies of molestschade van/aan het gehuurde/verkochte dient huurder/koper: – dit onmiddellijk aan GOBOLATENMAKEN.NL te melden; – daarvan terstond aangifte te doen bij het bevoegde politiekorps; – daarvan melding te doen aan zijn verzekeraar; – GOBOLATENMAKEN.NL terstond een kopie van die aangifte c.q. melding te doen toekomen. 3. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde/verkochte zaken zal GOBOLATENMAKEN.NL slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten. 4. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten verantwoordelijkheid van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, mits huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de met GOBOLATENMAKEN.NL gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden daarbij inbegrepen, volledig is nagekomen.

Artikel 23. Retentierecht

Wanneer GOBOLATENMAKEN.NL zaken van de klant onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde klant, tenzij de klant voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

 1. GOBOLATENMAKEN.NL is nimmer aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; evenmin is GOBOLATENMAKEN.NL op enigerlei wijze aansprakelijk voor daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. 2. GOBOLATENMAKEN.NL is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de klant en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld of opzet van GOBOLATENMAKEN.NL of van hen, die door GOBOLATENMAKEN.NL te werk zijn gesteld. 3. GOBOLATENMAKEN.NL is in geen geval gehouden de door de klant geleden bedrijfs- en/of gevolgschade te vergoeden, behoudens in geval er sprake is van opzet of grove schuld zijdens GOBOLATENMAKEN.NL . 4. Voor schade die de klant aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken veroorzaakt, is GOBOLATENMAKEN.NL nimmer aansprakelijk. De klant zal GOBOLATENMAKEN.NL ter zake van al zodanige aanspraken van derden vrijwaren.

 

Artikel 25. Overmacht

 1. Een tekortkoming kan GOBOLATENMAKEN.NL niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of de in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar GOBOLATENMAKEN.NL of de klant, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van GOBOLATENMAKEN.NL , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van GOBOLATENMAKEN.NL , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor GOBOLATENMAKEN.NL overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 3. GOBOLATENMAKEN.NL is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

 

Artikel 26. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang GOBOLATENMAKEN.NL geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van GOBOLATENMAKEN.NL . 2. GOBOLATENMAKEN.NL heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling of toelating tot de WSNP aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn zaken wordt gelegd. 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 27. Mededelingsverplichtingen klant

 1. De klant dient GOBOLATENMAKEN.NL onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de zaken die de klant van GOBOLATENMAKEN.NL onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van GOBOLATENMAKEN.NL dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben met betrekking tot de door de klant van GOBOLATENMAKEN.NL gehuurde/gekochte zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de klant, surseance van betaling of toelating tot de WSNP die de klant aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien de klant in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van betalingsonmacht. 2. Wanneer zich een geval voordoet gelijk in het voorgaande lid bepaald, is de klant verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, advocaat e.d. onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst c.q. algemene voorwaarden.

Artikel 28. Opzegging/ontbinding/wanprestatie

 1. Indien de klant op enigerlei wijze een of meer van zijn verbintenissen jegens GOBOLATENMAKEN.NL niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, zal hij alleen daarvoor reeds in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal GOBOLATENMAKEN.NL in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft GOBOLATENMAKEN.NL eveneens, indien de klant in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling of toelating to de WSNP heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die GOBOLATENMAKEN.NL op de klant heeft, terstond opeisbaar zijn, zelfs indien de betaaltermijn ter zake de facturen nog niet is verstreken. 4. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde zaken bij GOBOLATENMAKEN.NL . Indien partijen zijn overeengekomen, dat GOBOLATENMAKEN.NL bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde zaken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst dienen door huurder wel de resterende huurtermijnen integraal in één keer aan GOBOLATENMAKEN.NL te worden betaald. Zulks zal niet behoeven indien de reden voor de ontbinding c.q. onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst is gelegen in de risico- c.q. aansprakelijkheidssfeer van GOBOLATENMAKEN.NL . 5. Bij beëindiging/ontbinding van de overeenkomst zullen de gehuurde zaken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van GOBOLATENMAKEN.NL moeten worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de klant de betreffende zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is GOBOLATENMAKEN.NL gerechtigd de klant de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Verrekening met de waarborgsom is toegestaan, doch is niet tot dat bedrag beperkt. 6. Indien de huurder ter zake enige verplichting in gebreke blijft, is GOBOLATENMAKEN.NL bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 7. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is GOBOLATENMAKEN.NL gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van GOBOLATENMAKEN.NL op verdere schadevergoeding.

Artikel 29. Vervanging

Indien de klant buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder eigendomsvoorbehoud gekochte dan wel de gehuurde zaken aan GOBOLATENMAKEN.NL terug te (laten) bezorgen, dient de klant aan GOBOLATENMAKEN.NL een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gekochte/gehuurde zaken. Ter motivering van die door GOBOLATENMAKEN.NL geleden schade, zal GOBOLATENMAKEN.NL de aankoopprijs van de gekochte/gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebrachte offerte aan de huurder/koper/opdrachtgever moeten kunnen tonen.

Artikel 30. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden bij levering van de gekochte zaken c.q. bij in ontvangst nemen van de verhuurde zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn. 2. Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, oftewel 18 % op jaarbasis. 3. Wanneer de klant in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de klant wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de klant jegens GOBOLATENMAKEN.NL onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn ter zake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen. 4. De door de klant verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats tot betaling van de qua datum oudste opeisbare facturen. De klant heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde latere factuur betrekking heeft. 5. Het is de klant niet toegestaan ter zake de betaling enige korting of verrekening toe te passen.  6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens GOBOLATENMAKEN.NL , komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. De klant is in ieder geval 15 % aan incassokosten verschuldigd, ongeacht of GOBOLATENMAKEN.NL zelf voor incassering van zijn nota’s zorgdraagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt. In dat laatste geval heeft GOBOLATENMAKEN.NL tevens de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van het incasseren gemaakte en aan GOBOLATENMAKEN.NL doorbelaste kosten van de klant te claimen.  7. Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is GOBOLATENMAKEN.NL gerechtigd zijn werkzaamheden, voor zover toepasselijk, op te schorten. Gedacht kan, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, aan assistentie door GOBOLATENMAKEN.NL op de plaats waar de aan klant geleverde – gehuurde zaken moeten functioneren. GOBOLATENMAKEN.NL kan zulks ook doen in verband met andere opdrachten van de klant dan waarop de onbetaalde nota betrekking heeft. GOBOLATENMAKEN.NL is nimmer aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. 8. Reclames c.q. protesten inzake nota’s dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen acht werkdagen na datum van de nota, schriftelijk aan GOBOLATENMAKEN.NL te worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van toepassing.

Artikel 31. Wijzigingen van de voorwaarden

GOBOLATENMAKEN.NL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. GOBOLATENMAKEN.NL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 32. Toepasselijk recht

Op alle door GOBOLATENMAKEN.NL gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.

Artikel 33. Geschillen

Elk geschil tussen GOBOLATENMAKEN.NL en de klant gerezen, ook in die gevallen waarin slechts één van beiden een probleem als een geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van GOBOLATENMAKEN.NL om de klant te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is.